Všeobecné obchodní podmínky Winter transport, (provozovatel Michal Winter)

  1. Provozovatel internetových stránek www.wintertransport.cz – Michal Winter, Teslova 423/1, 619 00, Brno, IČO: 71795651 DIČ: CZ8512144179 (dále jen   provozovatel), vydává tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele
    a
    kteroukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která učiní objednávku přes objednávkový formulář na internetových stránkách www.wintertransport.cz nebo telefonickou objednávku přes dispečink na telefonním čísle +420 603 703 391 (dále jen klient).
  2. Vyplněním potřebných údajů v objednávce, a odesláním vyplněného formuláře kliknutím na tlačítko ” objednat” v objednávkovém formuláři, nebo učiněním telefonické objednávky přes výše uvedený dispečink, činí klient návrh na uzavření smlouvy o přepravě. Po odeslání vyplněného formuláře, nebo telefonickém objednání je provozovatel povinen do 60 minut potvrdit klientovi obdržení návrhu na uzavření smlouvy SMS zprávou anebo e-mailem. Návrh na uzavření smlouvy klientem je učiněn se lhůtou stanovenou pro jeho přijetí, jejíž běh končí okamžikem shodujícím se s údajem o datu a čase přepravy uvedeném klientem. Okamžik uzavření smlouvy o přepravě je nejpozději 60 minut před datem a časem přepravy. Smlouva o přepravě mezi dopravcem a klientem je uzavřena okamžikem doručení SMS anebo e-mail zprávy klientovi.
  3. Součástí návrhu na uzavření přepravní smlouvy jsou i následující ujednání obsažená v tomto článku. Klient výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o přepravě. Klient bere na vědomí, že náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o přepravě si hradí sám. Kontrolními orgány činnosti dopravce jsou Ministerstvo dopravy ČR a Magistrát města Brna. Smlouva o přepravě se řídí českým právním řádem.
  4. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů-odesláním vyplněného formuláře kliknutím na tlačítko “objednat” v objednávkovém formuláři souhlasíte, se zásadami zpracování a ochrany poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením EU o GDPR 2016/679. Osobní údaje klienta nebudou bez jeho souhlasu poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Klient potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  5. Klient akceptuje cenu, která byla provozovatelem předem stanovena. Jedná se o cenu za přepravu a další příplatky související s přepravou, jako například (vyzvednutí klienta s cedulkou, parkovné na letišti, nástup / výstup mimo Brno, zastávka na jiné adrese, znečištění či poškození vozu dopravce klientem). Online objednávka i jiná forma objednávky (telefonicky, e-mail) je objednávka zcela závazná a následné zrušení objednávky budeme po klientovi požadovat úhradu 50% ceny, jako STORNO poplatek. Zrušení objednávky minimálně 2 hodiny před plánovanou přepravou budeme po klientovi požadovat úhradu 100% ceny, jako STORNO poplatek. Pokud se stane, z důvodu vyšší moci, že dopravce nepřistaví klientovi automobil včas, musí řidič dát telefonicky tuto skutečnost na vědomí klientovi minimálně 20 minut před plánovanou přepravou. Zákazníkovi tímto nevzniká žádná náhrada škody.
  6. Klient vyslovuje s těmito obchodními a přepravními podmínkami souhlas okamžikem odeslání objednávky přes objednávkový formulář na internetových stránkách www.wintertransport.cz nebo okamžikem telefonického objednání přes dispečink na telefonním čísle +420 603 703 391.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2019.
Translate »